•فاصله مكاني از مبادي ورود و خروج كشور با نسبتهاي مشخصي از تعداد كالاهاي كانتينري عبوري از هر مسير
•فاصله مكاني از مسيرريلي
•فاصله مكاني از مسير بزرگراهي
•فاصله مكاني از جاده هاي شرياني
•لايه نزديكي به شهرها
•وجود بازارچه هاي مرزي
•وجود مناطق ويژه يا آزاد اقتصادي
منبع : اقتصاد حمل و نقل | برخي پارامترهاي ايجاد پاركهاي لجستيك در مرزها
برچسب ها : مكاني ,•فاصله ,•فاصله مكاني